خانه چرا پنجره دو جداره ؟ جلوگيري از آلودگي صوتي

آلودگي صوتي

جلوگيري از آلودگي صوتي پنجره دو جداره

آلودگي صوتي به يكي از معضلات جوامع مدرن تبديل شده است و با 'گسترش ماشين آلات و زندگي ماشيني، روز به روز به اين معضل افزوده مي شود. پنجره هاي دو جداره راه حل مطمئني براي حل اين مشكل و جلوگيري از ورود سر و صداي بيرون از منزل به داخل آن هستند. 

قرارداشتن در معرض آلودگي صوتي در طولاني مدت ممكن است باعث كاهش شنوايي شود. در سال 2008 فقط در انگلستان 315838 شكايت در زمينه آلودگي صوتي ثبت شده است. 

شدت صوت، با استفاده از معيار دسي بل سنجيده مي شود. با استفاده از جدول زير مي توان به ديدي كلي از شدت صوت و مقدار آلودگي صوتي دست پيدا كرد. 

130 دسي بل صداي مته بادي 
120 دسي بل: صداي بلند ماشين در يك متري
110 دسي بل: سر و صداي فرودگاه 
100 دسي بل: صداي داخل مترو 
90 دسي بل: صداي داخل اتوبوس 
80 دسي بل: صداي خيابان شلوغ 
70 دسي بل: صداي صحبت افراد 
60 دسي بل: صداي تلويزيون يا راديو 
50 دسي بل: صداي يك دفتر خلوت 
40 دسي بل: صداي اتاق خواب 
30 دسي بل: صداي اضافي استوديوي ضبط
20 دسي بل: صداي اضافي استوديوي پخش 
10 دسي بل: آستانه شنوايي